Site Kullanım Şartları

1. Taraflar

a) Enucuzguvenliksistemleri.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten En Ucuz Guvenlik Sistemleri (Bundan böyle En Ucuz Guvenlik Sistemleri olarak anılacaktır).

b) Enucuzguvenliksistemleri.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”) olarak anılacaktır.
2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu En Ucuz Guvenlik Sistemleri’in sahip olduğu internet sitesi Enucuzguvenliksistemleri.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, Enucuzguvenliksistemleri.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, En Ucuz Guvenlik Sistemleri’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye işlemlerini gerçekleştirirken belirlemiş olduğu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından En Ucuz Guvenlik Sistemleri’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, En Ucuz Guvenlik Sistemleri’e söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye Enucuzguvenliksistemleri.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, Enucuzguvenliksistemleri.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. Enucuzguvenliksistemleri.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin En Ucuz Guvenlik Sistemleri ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. En Ucuz Guvenlik Sistemleri’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. En Ucuz Guvenlik Sistemleri, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Enucuzguvenliksistemleri.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden En Ucuz Guvenlik Sistemleri’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, En Ucuz Guvenlik Sistemleri’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, En Ucuz Guvenlik Sistemleri’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. En Ucuz Guvenlik Sistemleri’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, En Ucuz Guvenlik Sistemleri’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. Enucuzguvenliksistemleri.com internet sitesi yazılım ve tasarımı En Ucuz Guvenlik Sistemleri mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. En Ucuz Guvenlik Sistemleri tarafından Enucuzguvenliksistemleri.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. En Ucuz Guvenlik Sistemleri, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya En Ucuz Guvenlik Sistemleri’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) En Ucuz Guvenlik Sistemleri ve En Ucuz Guvenlik Sistemleri web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. En Ucuz Guvenlik Sistemleri web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye En Ucuz Guvenlik Sistemleri web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. En Ucuz Guvenlik Sistemleri, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya En Ucuz Guvenlik Sistemleri web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. En Ucuz Guvenlik Sistemleri, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, En Ucuz Guvenlik Sistemleri’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. En Ucuz Guvenlik Sistemleri, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya En Ucuz Guvenlik Sistemleri tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. En Ucuz Guvenlik Sistemleri üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.